Comenius – The Smart Home in Europe


Jedná se o dvouletý mezinárodní projekt spolupráce středních škol z České republiky, Belgie, Finska, Itálie, Německa a Maďarska. Koordinátorem projektu je belgická škola. Projekt seznamuje studenty s rozvojem a používání technologií v tzv. inteligentních domech. Zabývá se různými oblastmi využití těchto technologií např. pro řízení teploty, zabezpečení majetku, služby a komunikaci uvnitř i vně moderních staveb. Čti dále…

Youth and Politics in Europe


Dvouletý mezinárodní výzkumný projekt NAEP zaměřený na vzájemné setkávání, poznávání a pochopení žáků z pěti různých evropských států. Cílem projektu je porovnání vztahu mladých k politickému dění a jejich angažovanost.

Inovace laboratorního měření


Projekt je zaměřen na moderní způsoby výuky a zařízení výukové laboratoře. Cílem projektu je kvalifikovaně připravit studenty jak pro práci v odborných firmách, tak pro úspěšné studium na technických vysokých školách.
Modernizovanou laboratoř bude možné využívat pro praktická cvičení v předmětech Elektronika, Číslicová technika, Elektrická měření a Praxe. V prostorách laboratoře se vystřídají studenti střední školy i vyšší odborné školy.

Čti dále…

Bouráme další bariéry


Cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti školy a umožnění studia i těžce zdravotně postiženým zájemcům o studium na naší škole. Projekt umožní dokončení bezbariérového přístupu zdravotně postižených do prostoru dílen bez pomoci jiných osob a současně řeší výstavbu sociálního zařízení pro imobilní.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).

Zdravé sebevědomí je nejlepší prevence


Tímto projektem chceme navázat na aktivity v oblasti prevence a rozšířit výchovné působení na naše studenty. Ve spolupráci s P-centrem nabídneme studentům semináře na témata z oblasti prevence sociálních jevů – např. sociální klima třídy, legální a ilegální drogy, otázky závislosti př. gamblerství, sexuální chování. Semináře budou interaktivní, předpokládají zapojení účastníků a budou klást důraz na různé formy práce jako je diskuse, hraní rolí, dynamická cvičení, zážitkové techniky aj., které vtáhnou účastníky do děje. Cílem je, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby získali sebedůvěru a sebevědomí a dokázali tak čelit nežádoucím sociálním jevům, které nás v dnešní společnosti obklopují.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Posilováním právního vědomí proti kriminalitě


Tímto naším novým projektem bychom chtěli navázat na naše předchozí aktivity především v oblasti prevence kriminality a v souladu s rámcovými plány a výukovými osnovami a minimálním preventivním programem chceme ve spolupráci s P-centrem realizovat semináře. Cílem všech seminářů je získání informací k dané problematice, posílení právního vědomí a diskuse. Třídní kolektiv si sám zvolí jedno z nabízených témat semináře.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.

Hledání cest


Hlavní prioritou projektu je pomoc studentům při adaptaci na nové prostředí (DM, škola), začlenění se do nových kolektivů, zvládání zátěžových situací, podpora zdravého životního stylu a poskytování pocitu bezpečí, důvěry a vedení. Dále je projekt zaměřen na včasnou intervenci při předcházení ranných stádií zneužívání návykových látek, šikany, záškoláctví. Neposledně je to výchova „PEER SKUPIN“, které by svými zdravými postoji přímo i nepřímo ovlivňovaly své vrstevníky a orientovaly se na pomoc mladším studentům (přímé zapojení do preventivních aktivit).

realizátor : Emília Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně. 

Výstavba víceúčelového hřiště


Cílem projektu je vytvoření moderního sportovního zařízení s charakterem obecního sportoviště, které budou moci využívat jak žáci školy a domova mládeže, tak i sportovní oddíly a sportující veřejnost a to po celý den/týden s volným přístupem. Hřiště bude bezplatně k dispozici školám a školským zařízením působícím v obci a bude vytvářet regulérních podmínky pro míčové hry a soutěže pořádané Asociací školních středoškolských klubů i ostatními sportovními organizacemi. Poskytne podmínky pro zdravé sportování na sportovišti s údržbou zajištěnou žadatelem – volný, celodenní a bezplatný přístup na sportoviště bude zabezpečen určeným pracovníkem školy, údržba sportoviště bude rovněž zajištěna správcem sportoviště školy.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Naprogramujme stroje, ať pracují za nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Cílem projektu je motivovat žáky končící ZŠ ke studiu technických oborů. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno vlastní činností žáků při praktickém obrábění materiálů a programováním strojů k zajištění automatizované výroby.

realizátor : Ing. Lubomír Nový

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Elektřina kolem nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Žáci ZŠ Plzeňského kraje budou seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se budou podílet sami žáci a jejich praktická realizace bude pomocníkem při odstranění bariér při rozhodování o budoucím studiu technického zaměření.

realizátor : Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).