Projekt Moderní trendy pomocníkem napříč výukou


Název projektu: Moderní trendy pomocníkem napříč výukou
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03295
Operační program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.06.2014
Datum ukončení projektu: 27.08.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 827 030,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie: 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových přístrojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny elektrotechniky, grafiky, hardware, chemie, programování, 3D modelování) a prostor pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (posilovna a tělocvična) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Další cíle projektu:

Projektem má na škole dojít k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky v různých předmětech s využitím moderní techniky ve výuce.

Specifické cíle projektu:

 • zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
 • iniciovat změnu práce učitelů ve výuce celého spektra vyučovaných předmětů,
 • kvalitou výuky a jejím propojením s aktuálním děním v praxi motivovat žáky ke studiu obecně.

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality výuky v stěžejních předmětech studia. Toho bude dosaženo výrazným zlepšením vybavení učeben a prostorů pro výuku. 

Cílovými skupinami jsou:

 • studenti VOŠ a SPŠE,
 • vyučující VOŠ a SPŠE.

Přínosy pro studenty:

 • získání praktických zkušeností,
 • získání konkurenční výhody na trhu práce,
 • zvýšení odborné kvalifikace.

Přínosy pro vyučující:

 • získání praktických zkušeností,
 • získání prostředků pro zefektivnění práce,
 • zvýšení odborné kvalifikace.