Elektřina kolem nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Žáci ZŠ Plzeňského kraje budou seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se budou podílet sami žáci a jejich praktická realizace bude pomocníkem při odstranění bariér při rozhodování o budoucím studiu technického zaměření.

realizátor : Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Co umí počítač při konstruování výrobku


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Smyslem projektu je motivovat žáky končící základní školu ke studiu na technických školách. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno pomocí pochopení grafické počítačové konstrukce návrhu různých součástí.

realizátor : Ing. Eva Schűtzová

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).

Školní zahrada VOŠ a SPŠE Plzeň


Cílem projektu je kvalitní naplnění školských vzdělávacích programů s využitím školní zahrady a tak přispět k plnění cílů environmentální výchovy a vzdělávání žáků, kteří jsou hlavní cílovou skupinou projektu. Splnění tohoto cíle umožňují každodenní podněty z prostředí, ve kterém jsou žáci vzděláváni. Uplatňování a zdůvodňování ekologických hledisek tak vychází z běžného provozu školy. Chápání základů ekologie a ochrany životního prostředí a získání komplexního pohledu tak vychází z kurikulárního rámce přírodovědného vzdělání s ohledem na charakter oboru.

realizátor : Ing. Pavel Blažek, Mgr. Pavla Procházková, Vladimír Koutník

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí.

Spektrum


Projekt zlepšuje podmínky a rozšiřuje nabídku zájmových aktivit, které nabízíme studentům ubytovaným v našem domově mládeže a tím eliminuje možnosti vlivu sociálně – patologických jevů, které studenty v současné době obklopují. Konkretním řešením je vznik klubu, kde bychom dokázali soustředit širokou nabídku volno časových aktivit.

realizátor : p. Pavla Tomková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

XVIII.ročník turnaje středních škol města Plzně v kopané


Jedná se o turnaj středních škol, který končí krajským kolem. Bude uskutečněn v květnu 2010 na fotbalových hřištích SK Dynamo ZČE Plzeň.

realizátor : p. Jan Petřík

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Ohře aneb Zdoláme společně nejen říční, ale také životní peřeje


Reciproční projekt družebních škol VOŠ a SPŠE Plzeň a FOS/BOS Cham (SRN). V rámci tohoto projektu bude uskutečněn sjezd řeky Ohře. Cílem projektu je rozvoj partnerských vztahů žáků a uplatnění jejich znalosti cizích jazyků v praxi. Projekt přispívá tvůrčím způsobem k seznámení s historií, kulturou, tradicemi, vědou a technikou Čech a Bavorska.

realizátor : p. Anna Ženíšková

Projekt finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Program START pro úspěšný vstup do 1. ročníku SPŠE


Program START pozitivně formuje osobnost žáků a připravuje je na zvládání náročných a krizových životních situací a tím zabraňuje přestupkovým nebo kriminálním deliktům. Dále ovlivňuje klima ve třídě z hlediska nežádoucích jevů, jako je šikana, užívání či distribuce drog a jiných návykových látek.

realizátor : Ing. Milan Holub 

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.

Simulace Virtulife


Simulace Virtulife je metodická pomůcka k výuce finanční a ekonomické gramotnosti studentů VOŠ a SPŠE. Simulace učí studenty správně vyhodnotit finanční situaci, ve které se právě nacházejí, reálně hospodařit s příjmy a upozorňuje na nebezpečí s finančním zadlužováním.

realizátor : Ing. Milan Holub

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.

Inovativní prvky ve výuce odborných předmětů – multimediální učebna


Modernizace učebny pro teoretickou výuku v odborných předmětech má za úkol zavést nové metody výkladu, zvýšit jeho efektivitu a umožnit snadnější porozumění probírané problematice. Výklad bude pro větší názornost a představivost doplněn konstrukčními nákresy, demonstracemi a praktickými ukázkami.

 

realizátor : Ing. Jaroslava Skalová, Ing. Karel Hajžman, Ing. Pavel Blažek
Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ. 

Hledání cest II


Projekt navazuje na předcházející pilotní projekt „Hledání cest“. Hlavní prioritou projektu je podpora rozvoje osobnosti jedince ve smyslu rozvinutí jeho vnitřního potenciálu, podpora formování pozitivní či prosociální hodnotové orientace, hledání a vytváření perspektiv. Další prioritou je pokračování ve výchově „PEER SKUPIN“, které svými zdravými postoji ovlivňují své vrstevníky a orientují se na pomoc mladším studentům.

realizátor : p. Emilia Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).