Zdravé sebevědomí je nejlepší prevence


Tímto projektem chceme navázat na aktivity v oblasti prevence a rozšířit výchovné působení na naše studenty. Ve spolupráci s P-centrem nabídneme studentům semináře na témata z oblasti prevence sociálních jevů – např. sociální klima třídy, legální a ilegální drogy, otázky závislosti př. gamblerství, sexuální chování. Semináře budou interaktivní, předpokládají zapojení účastníků a budou klást důraz na různé formy práce jako je diskuse, hraní rolí, dynamická cvičení, zážitkové techniky aj., které vtáhnou účastníky do děje. Cílem je, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby získali sebedůvěru a sebevědomí a dokázali tak čelit nežádoucím sociálním jevům, které nás v dnešní společnosti obklopují.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).