Hledání cest


Hlavní prioritou projektu je pomoc studentům při adaptaci na nové prostředí (DM, škola), začlenění se do nových kolektivů, zvládání zátěžových situací, podpora zdravého životního stylu a poskytování pocitu bezpečí, důvěry a vedení. Dále je projekt zaměřen na včasnou intervenci při předcházení ranných stádií zneužívání návykových látek, šikany, záškoláctví. Neposledně je to výchova „PEER SKUPIN“, které by svými zdravými postoji přímo i nepřímo ovlivňovaly své vrstevníky a orientovaly se na pomoc mladším studentům (přímé zapojení do preventivních aktivit).

realizátor : Emília Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.