Projekt „Kybernetická bezpečnost na VOŠ a SPŠE Plzeň“


  • Registrační číslo projektu: 06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006791
  • Rozpočet projektu: 7,2 mil. Kč z toho částka dotace: 6,5 mil. Kč
  • Výzva: č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních, významných informačních a komunikačních systémů žadatele, které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Výstupem realizace projektu jsou nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v prostředí VOŠ a SPŠE Plzeň:

  • zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení aktivních prvků
  • management bezpečnostních informací a událostí (tzv. SIEM)
  • dvoufaktorová autentizace a integrace na SSO a systému řízení privilegovaných účtů
  • vybudování záložní serverovny včetně vybavení
  • zajištění fyzické bezpečnosti technologických místností

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu a 10% z rozpočtu žadatele.