Projekt Praktická elektrotechnika


Název projektu:   Praktická elektrotechnika
Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/27.02900
Operační program:   Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa:   2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory:    2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.10.2013
Datum ukončení projektu: 27.03.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu:  5 783 690,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie:     85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny analogové a digitální techniky, učebny automatizační techniky, učebny hardware, přírodovědné laboratoře a CNC dílny) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Další cíle projektu:

Projektem má na škole dojít k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderní techniky ve výuce odborných předmětů a přizpůsobit odbornou výuku aktuálním trendům v praxi.

Specifické cíle projektu:

 • zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
 • iniciovat změnu práce učitelů odborných předmětů,
 • vybavit čtyři učebny a dílnu vybavením pro potřeby výuky odborných předmětů,
 • připravit vyučující odborných předmětů na využití této techniky,
 • kvalitou výuky a jejím propojením s aktuálním děním v praxi motivovat žáky k setrvání v oboru,
 • kvalitou výuky a jejím propojením s aktuálním děním v praxi motivovat uchazeče o studium k vyššímu zájmu o školu.

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality technické výuky vytvořením odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří a rozšíří a zdokonalí.

Cílovými skupinami jsou:

 • studenti VOŠ a SPŠE,
 • vyučující VOŠ a SPŠE.

Přínosy pro studenty:

 • získání praktických zkušeností,
 • získání konkurenční výhody na trhu práce,
 • zvýšení odborné kvalifikace.

Přínosy pro vyučující:

 • získání praktických zkušeností,
 • získání konkurenční výhody na trhu práce,
 • zvýšení odborné kvalifikace.