Rekonstrukce a vybavení odborných učeben VOŠ a SPŠE Plzeň


reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006837

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85, obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky finanční dotaci na projekt pod názvem „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben VOŠ a SPŠE Plzeň“.

Celkové náklady projektu jsou 11 700 000,- Kč. Z toho 90 % činí dotace ve výši 10 530 000,- Kč  a 10%, tj, 1 170 000,- Kč, tvoří vlastní zdroje žadatele, které formou spoluúčasti zajistí Plzeňský kraj, zřizovatel VOŠ a SPŠE Plzeň, ze svého rozpočtu.

Finanční  prostředky  ve  výši 90% poskytly společně Evropská unie (85% – tj. 9 945 000,- Kč) a Česká republika ze svého rozpočtu (5% – tj. 585 000,- Kč) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a jejího specifického cíle 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci 18. výzvy nositele ITI pro Plzeňskou metropolitní oblast: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření.

Hlavním cílem projektu je zejména nákup nezbytného vybavení do 16ti odborných učeben a na podporu infrastruktury školy za účelem zvýšení kvality a vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce v návaznosti na klíčové kompetence: 1) Přírodní vědy, 2) Technické a řemeslné obory, 3) Práce s digitálními technologiemi, 4) Komunikace v cizích jazycích. Projekt přímo naplňuje koncept rozvoje regionálního školství v oblasti středního vzdělávání,  neboť  kvalitativně   posune  výuku  technických  oborů   akreditovaných pro  VOŠ a SPŠE Plzeň. Zároveň vychází z potřeb zaměstnanosti ve spádovém regionu.

Termín dokončení: 28. února 2019

Projekt Rekonstrukce a vybavení odborných učeben VOŠ a SPŠE Plzeň je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU,prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice)plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).