banner přijímačky

 

Informace o SPŠE

Elektrotechnický průmysl patří mezi klíčové sektory české ekonomiky. Bez energie si nelze naši civilizaci vůbec představit. Naším cílem je, aby absolventi VOŠ a SPŠE Plzeň splňovali požadavky evropských zaměstnavatelů: měli by umět pracovat v týmu, používat odborné kompetence, být komunikativní, využívat ICT znalosti a dovednosti, být adaptabilní, umět analyzovat a řešit problémy, mít osvojenu schopnost rozhodovat, mít číselnou gramotnost a mít jazykové kompetence.

Naše škola je jednou z největších škol v Plzeňském kraji, v letošním školním roce máme 15 tříd vyšší odborné školy, 33 tříd střední školy, celkem zhruba 1100 žáků a studentů, dále máme jeden z největších domovů mládeže v ČR s 550 ubytovanými a školní jídelnu pro střední školy v Plzni s kapacitou cca 1800 jídel denně. Během svojí historie SPŠE vychovala 12 530 absolventů, z toho 1 521 žen, VOŠ pak 971 absolventů. Absolventi obou škol jsou tvořiví, pozitivní, sebevědomí mladí lidé se všemi potřebnými kompetencemi pro další studium či práci.

Klademe velký důraz na průběžnou modernizaci odborných počítačových učeben, laboratoří elektrotechniky, elektrotechnických měřeni, dilen, elektroniky, ale i multimedialnich učeben pro výuku všeobecně vzdělavacích předmětů. Kromě kvalitniho hardware je pro výuku využiván i specializovaný software. Škola disponuje i kvalitním siťovým připojením k internetu. K individuálnímu studiu slouží také modernizované informační centrum, kde jsou oddělené studovny pro žáky SŠ a studenty VOŠ, vybaveny kromě knihovny také volně přístupnými PC. Celý areál školy má vybudovaný bezbariérový přístup.

Výchovně vzdělávací proces je doplňován vhodně volenými odbornými exkurzemi, tematickými poznávacími zájezdy do zahraniči, studentskými výměnnými pobyty s partnerskými školami v zahraniči, zejména s Hans-Glas-Schule Dingolfing a FOS a BOS Cham, dále pak přednáškami, besedami, zajímavými divadelními představeními či kulturními pořady, připadně take sportovními kláními, akcemi a turnaji. K dispozici je také nabídka různých sportovních kurzů, např. vodáckého, lyžařského, cykloturistického, připadně též zdravotní tělesné výchovy.

Samozřejmostí a napříč všemi obory je každoroční úspěšná reprezentace školy v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ), a to i na celostatní úrovni.

Spolupracujeme s velkým množstvím fyzických a právnických osob v oboru elektrotechnika a IKT. Naši žáci do těchto společností chodí na odborné praxe. Spolupracujeme i s dalšími sociálními partnery, např. s Úřadem práce, žáci 4. ročníků tam pravidelně navštěvují besedy, Hospodářskou komorou, na prezentace k nám do školy chodí zástupci různých fakult ZČU a budoucích zaměstnavatelů. Vyučující zpestřují výuku návštěvami buď zástupců společností u nás nebo sjednávají exkurze rovnou v těchto společnostech.

V průběhu letošního školního roku – roku oslav 60. výročí založení SPŠE v Plzni – nás čeká řada akcí s těmito oslavami spojenými viz. www.60letspse.cz.