Přijímací řízení


Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy?

Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Elektrotechnika 4 Maturita 150 Ano Není potřeba
Technické lyceum 4 Maturita 55 Ano Není potřeba
Informační technologie 4 Maturita 150 Ano Není potřeba

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. března 2020

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

8. června 2020

Jednotná přijímací zkouška

23. června 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky

do 5 prac. dnů od vyhlášení výsledků

Termín, do kterého musíš podat zápisový lístek

Kompletní Harmonogram přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

8.6.2020 Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
15.6.2020 CERMAT zpřístupní výsledky JPZ školám
nejpozději 16.6.2020 vyhlášení výsledků přijímacího řízení
do 23.6.2020 odevzdání zápisových lístků
23.6. 2020 náhradní termín JPZ
24.6.2020 zaslání výsledků JPZ školám
25.6.2020 vyhlášení výsledků přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ
do 3.7.2020 odevzdání zápisových lístků po konání JPZ  v náhradním termínu

Stáhni si přihlášku!

Na tvé přihlášce na naši školu můžeš napsat nejen dva obory (například Informační technologie a Elektrotechniku), ale v rámci oborů i různá zaměření – takže si můžeš do přihlášky napsat například Elektrotechnika + Elektrotechnika Internet věcí nebo IT pro firmy a podnikání + IT – Vývoj aplikací a správa systémů!

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 85 minut čistého času

Další informace

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu.

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: spse@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?