Přijímací řízení


Dne 7. května 2021 vydalo MŠMT Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek. Obsahem OOP je možnost zpětvzetí zápisového lístku po vykonání přijímacích zkoušek v náhradním termínu.

Uchazeči o studium na SŠ se dostaví k JPZ vždy v době od 7.30 do 08.00 hodin před budovu školy.

.

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 6. dubna 2021 a Mimořádného opatření MZDRze dne 6. dubna 2021 musí každý uchazeč o střední vzdělávání doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč může testování podstoupit

  1. na základní škole, které je žákem,
  2. v odběrovém místě poskytovatele zdravotnických služeb.

Uchazeč doloží potvrzení o provedení testu s negativním výsledkem, které vydá příslušný orgán.

Testování nemusí podstoupit ten uchazeč, který prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost doloží uchazeč potvrzením od ošetřujícího lékaře.

V případě nedoložení výše zmíněných dokladů nebude uchazeči umožněna účast na přijímací zkoušce.

MŠMT vydalo  manuál OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021, ve kterém jsou uvedeny termíny, kdy je nejdříve možno provést testování pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

ZŠ budou provádět testování žáků na svých školách podle tohoto doporučení.

Změna Mimořádného opatření MZDR k povinnému nošení roušek platní od 21. 4. 2021

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

„Uchazeči o vzdělávání se střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst i nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2)“

Oznámení ředitelky školy

Vzhledem k nenaplnění počtu přihlášených ke studiu zaměření Telematika oboru Elektrotechnika rozhodla ředitelka školy o nekonání jednotných přijímacích zkoušek u těch, kteří si podali přihlášku ke studiu. To znamená, že žáci, kteří si tento obor zvolili, budou přijati ke studiu. Zároveň však mohou využít oba termíny pro úspěšné složení přijímacích zkoušek. Bližší informace získáte v pozvánkách k přijímacím zkouškám, které obdržíte do konce března.

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

ředitelka školy

číslo oboru Název oboru/zaměření Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – IoT 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – Telematika 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba
78-42-M/01 Technické lyceum 4 Maturita max. 55 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – Vývoj aplikací a správa systémů 4 Maturita max. 120 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – IT pro firmy a podnikání 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

01.března 2021

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

03.05. 2021

04.05.2021

Jednotná přijímací zkouška

02. 06. 2021

03.06.2021

Náhradní termín přijímací zkoušky

do 10 prac. dnů od vyhlášení výsledků

Termín, do kterého musíš podat zápisový lístek

Stáhni si přihlášku!

Na tvé přihlášce na naši školu můžeš napsat nejen dva obory (například Informační technologie a Elektrotechniku), ale v rámci oborů i různá zaměření – takže si můžeš do přihlášky napsat například Elektrotechnika + Elektrotechnika Internet věcí nebo IT pro firmy a podnikání + IT – Vývoj aplikací a správa systémů!

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 85 minut čistého času

Další informace

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu.

Připrav se na přijímačky!

Informace k přípravným kurzům na Jednotné přijímací zkoušky z MAT a ČJL :

Pro letošní rok byly přípravné kurzy k JPZ ukončeny.

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: spse@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?