Seminář k tématu digitalizace a Průmysl 4.0 v prostoru Evropského regionu Dunaj –  Vltava.


Na tento seminář byli pozváni zástupci středních škol se zájmem o danou tematiku z České republiky, Německa a Rakouska. Seminář k tématu digitalizace a Průmysl 4.0 v prostoru Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen ERDV) se uskutečnil 7. listopadu 2019 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Cílem semináře, který byl zorganizován v souvislosti s naplňováním tématu Průmysl 4.0 – „Kvalifikace na středních a odborných školách“, bylo nejen představit Evropský region, ale především představit příkladné aktivity škol z prostoru ERDV v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0 a podpořit novou, hlubší spolupráci mezi oborově stejně zaměřenými středními školami, představit situaci v oblasti digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 do výuky středních škol v rámci jednotlivých regionů ERDV a představit konkrétní příklady dobré praxe z této oblasti. Zástupce škol ERDV představili nejen školu, ale také zajímavé projekty nebo aktivity, které spadají do uvedené oblasti. Ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň Ing. Naděžda Mauleová, MBA představila dlouhodobý koncept rozvoje školy ve vazbě na Průmysl 4.0 a aktuální trendy ve výuce jako např. obor IoT nebo nově vznikající zaměření Telematika v dopravě. Její prezentace ze strany zúčastněných semináře byla přijata s velkou pozorností a zájmem. Po skončení formální části byl také prostor pro neformální diskuzi a navazování nových kontaktů se zástupci středních škol ERDV, které by mohlo vyústit v navázání nové spolupráce.

Co znamená ERDV ?

Vznik evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV) byl připravován od dubna 2011, kdy postupně probíhala analýza sítí a následně analýza potenciálů v regionu ležícím na území tří států mezi velkými metropolitními městy (Mnichov, Norimberk, Vídeň, Bratislava, Praha). K oficiálnímu vzniku Euroregionu došlo v červnu 2012 v Linci.

Evropský region Dunaj – Vltava tvoří Horní Rakousko, Mostviertel a Waldviertel z Dolního Rakouska, Dolní Bavorsko s okresem Altötting z Horního Bavorska, Horní Falcko, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Dne 22. 05. 2019 devět dní před evropskými volbami podepsali v Linci političtí zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) společně EVROPSKOU CHARTU.

Regiony na hranici tří států – Rakouska, Spolkové republiky Německo a České republiky již více než 17 let intenzívně spolupracují a snaží se, aby postupně mizely hranice mezi těmito zeměmi, jejich jednotlivými regiony i občany a aby se tak upevnila pozice společného regionu v srdci Evropy.

Cílem plánovaného přeshraničního regionu je sociálně, ekonomicky a ekologicky vyvážený životní prostor, který se v kontextu jiných přeshraničních regionů Evropy bude moci prezentovat jako sebevědomý a dobře prosperující region. V evropském regionu bude fungovat společný marketing, zdravotní prevence, plánování transevropských komunikací, management turistické destinace, ale také společný trh práce, či přeshraniční veřejná doprava, a podobně.

 Bude vytvořeno na území tří států, Rakouska, Bavorska a Čech, jakési rozhraní budoucího Evropského regionu Dunaj – Vltava. V současné době se pracuje s územím Jihočeského a Plzeňského kraje a kraje Vysočina, Horního Rakouska, dolnorakouského Waldviertelu a Mostviertelu, a dále Dolního Bavorska, Oberpfalzu a okresu Altötting viz. přiložená mapa současného rozsahu území evropského regionu

Anna Ženíšková

katedra HUP