banner přijímačky

 

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Popis

Jde o studijní směr, který vyplňuje mezeru mezi gymnázii a průmyslovými školami. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou na úrovni gymnázia. Hlavním záměrem je připravit žáky pro studium technických nebo ekonomických oborů na univerzitách jak v inženýrském, tak bakalářském studiu, případně pro studium na vyšší odborné škole. Výuka matematiky a fyziky je koncipována stejně jako na gymnáziu. V tomto oboru mají žáci posílenu výuku užití výpočetní techniky a grafických počítačových systémů. Ve třetím a čtvrtém ročníku může žák volit různou skladbu technických předmětů podle toho, na jakém univerzitním oboru chce pokračovat. Pro studenty, kteří nastupují ve školním roce 2017/2018 budou na výběr tyto zaměření:

Dle volby žáka se vyučují dva cizí jazyky již od 1. ročníku. V současné době se na naší škole vyučují následující cizí jazyky: anglický, německý, ruský, španělský a francouzský. Na tomto oboru je povinná výuka anglického jazyka jako prvního nebo druhého cizího jazyka.

Kromě dalšího studia se absolventi mohou vzhledem ke svému technickému zaměření dobře uplatnit i přímo v praxi.

Dokumentace

Uplatnění

1) Pracovní pozice bez ohledu na volbu zaměření ve 3. a 4. ročníku

Popis pracovní pozice „správce aplikačního softwaru“(http://www.prace.cz)
Správce aplikačního softwaru má za úkol mimo jiné spravovat části aplikačního informačního systému, zajišťuje příslušné nastavení a servisní podporu. Dále informuje uživatele o změnách, spolupracuje s dodavateli příslušného softwaru, odstraňuje havarijní stavy. Mezi další povinnosti patří zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování a zajištění ochrany autorských práv.

Pracovní pozice „webmaster“ (http://www.prace.cz)
Webmaster navrhuje, tvoří a upravuje obsah webových stránek. Provádí pravidelné aktualizace stránek, zodpovídá za funkčnost všech odkazů, za kompatibilitu stránek s vyhledávači a přístupnost webů. Aktivně spolupracuje s grafiky, textaři, programátory a s marketingovým oddělením.

Pracovní pozice „obchodní asistent“(http://www.prace.cz)
Obchodní asistent zajišťuje dílčí činnosti v obchodním oddělení firmy. Pracuje jako administrativně-organizační podpora pro obchodníky. Připravuje podklady pro obchodní jednání, uzavírání smluv a realizaci zakázek. Zároveň eviduje realizované zakázky a zajišťuje jejich plnění. Připravuje podklady pro vymáhání pohledávek, jedná se zákazníky, s finančním úřadem a orgány celní správy.

2) Pracovní pozice podle zvoleného zaměření ve 3. a 4. ročníku

a) Webdesign

Popis pracovní pozice „webdesigner“ (http://www.prace.cz)
Webdesigner určuje a připravuje grafický návrh, rozvržení informací na stránce a základní strukturu webových stránek na internetu. Za pomoci grafického hardwaru a softwaru vytváří grafický vzhled webových stránek. Spolu s vytvářeným projektem vede projektovou dokumentaci. Připravuje a realizuje návrhy, reprodukce a schémata webových stránek. Vytváří grafické symboly a knihovny takových grafických prvků pro další použití. Spolupracuje s týmem dalších odborníků na finálním dokončení webových stránek.

Popis pracovní pozice „web kodér“(http://katalog.nsp.cz)
Webový kodér provádí analýzu vstupů od designéra, grafika a klienta a jejich interpretaci. Provádí skriptování na straně klienta pomocí jazyka JavaScript, javaskriptového frameworku Jquery. Na základě informací o technologickém vybavení cílové skupiny nakóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS.

Popis pracovní pozice „programátor webových aplikací“(http://www.prace.cz)
Programátor webových aplikací pracuje na vývoji webových aplikací a na jejich správě. Definuje na základě zadání strukturu a použité technologie pro tvorbu aplikace. Definuje strukturu databáze využívané aplikací. Tvoří dynamické www stránky pomocí programovacího jazyka PHP nebo jiného a přístupu do databáze např. MySQL. Definuje HW potřeby pro aplikace a programy. Připravuje testy a testovací plán, opravuje chyby nalezené během testování.

b) Počítačové sítě

Popis pracovní pozice „správce sítí pro malé a střední organizace“(http://katalog.nsp.cz)
Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Komunikuje s uživateli, analyzuje a stanovuje jejich potřeby, komunikuje s dodavateli a posuzuje navržená řešení. Monitoruje stav síťového prostředí, provádí jeho zabezpečení a optimalizaci. Sleduje životní cyklus komponent počítačových sítí a řeší vzniklé problémy. Vede dokumentaci a spolupracuje na tvorbě vnitropodnikových manuálů. Rozšiřuje si své odborné znalosti, sleduje aktuální trendy souvisejících oborů a technologií, spolupracuje na vzdělávání kolegů.

Popis pracovní pozice „IT technik“(http://katalog.nsp.cz)
IT technik zajišťuje prevenci a běžnou údržbu ucelených částí hardware. Provádí profylaxi a diagnostiku počítačů, serverů, periferních zařízení a komponentů počítačových sítí. Instaluje, oživuje a uvádí do provozu hardware. Zajišťuje servis vybraného okruhu hardware, vede operativně-technickou dokumentaci. Instaluje základní systémové a programové vybavení. Konfiguruje komunikační prostředky a prostředky pro přenos dat.

Popis pracovní pozice „operátor výpočetní techniky“(http://katalog.nsp.cz)
Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací. Obsluhuje počítačové aplikace dle technologických postupů, norem a standardů a také periferní zařízení počítačových systémů. Zajišťuje distribuci výstupních informací uživatelům. Zabezpečuje komunikaci s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti. Podílí se na odstraňování mimořádných stavů ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi. Vede příslušnou dokumentaci, zálohuje datové soubory a knihovny, provádí korekci základních řídících operací a instrukcí.

c) Komunikace

Popis pracovní pozice „obchodní zástupce“ (http://katalog.nsp.cz)
Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů. Provádí marketingový průzkum, analýzu a segmentaci trhu. Vede evidenci a obchodní dokumentaci, sestavuje kalkulaci cen výrobků a služeb. Poskytuje informace o charakteristikách a funkcích zboží a služeb zákazníkům a také informační zpětnou vazbu výrobcům.

Popis pracovní pozice „personální specialista“ (http://www.prace.cz)
Personální specialista se stará o tvorbu a úpravy personální politiky uvnitř firmy a organizace. Koordinuje výkon odborných personálních znalostí, zpracovává koncepci v oblasti lidských zdrojů, obhospodařuje systémy pro řízení lidských zdrojů, hodnoticí systémy a další nástroje pro vytváření podnikové kultury.

Popis pracovní pozice „výkonná asistentka vedení společnosti“ (http://www.prace.cz)
Výkonná asistentka vedení společnosti zajišťuje komplexní organizační podporu vedení společnosti. Zpracovává zápisy z jednání vedení společnosti, koordinuje projekty. Zajišťuje komunikaci napříč společností (plánování, technologie, kvalita) a tok informací. Připravuje podklady (grafy, tabulky), udržuje reporting.

d) Elektrotechnika

Popis pracovní pozice „elektronik“ (http://katalog.nsp.cz)
Elektronik vykonává činnosti spojené s vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, součástí, prvků a programů.

Popis pracovní pozice „elektrotechnik“ (http://katalog.nsp.cz)
Elektrotechnik vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Popis pracovní pozice „elektrotechnik měřících přístrojů“ (http://katalog.nsp.cz)
Elektrotechnik měřicích přístrojů se podílí na sestavování funkčních celků nových měřicích přístrojů, na jejich inovaci a modifikaci, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a při vývoji prototypů nových a inovovaných měřicích přístrojů.

Popis pracovní pozice „elektrotechnik projektant“ (http://katalog.nsp.cz)
Elektrotechnik projektant zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů.

e) Kybernetika

Popis pracovní pozice „programátor programovatelných logických automatů (PLC), průmyslových řídicích systémů a robotů“(http://katalog.nsp.cz)
Programátor programovatelných logických automatů (PLC), průmyslových řídicích systémů a robotů konfiguruje PLC hardware a programuje základní chování hardware řídicího systému k zajištění požadované automatizace výrobních nebo regulačních činností. Zajišťuje automatizaci (s dohledem pověřené obsluhy) či robotizaci (plně autonomní) výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu.

Popis pracovní pozice „mechatronik“ (http://katalog.nsp.cz)
Mechatronik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií.

Popis pracovní pozice „elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID“
(http://katalog.nsp.cz)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci, přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování produktů určených pro automatickou identifikaci (RFID) vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.
Popis pracovní pozice „elektrotechnik/programátor“ (http://www.prace.cz)
Programování testovacích sekvencí dle zákaznických požadavků, oživování testovacích a montážních zařízení, servisní podpora stávajících zákazníků.

Popis pracovní pozice „elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník“
(http://katalog.nsp.cz)
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník se podílí na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji nových technologií a produktů, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a provádí dílčí úkoly k optimalizaci jejich použití v provozu.

Popis pracovní pozice „elektronik“ (http://katalog.nsp.cz)
Elektronik vykonává činnosti spojené s vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, součástí, prvků a programů.

 

Reference