banner přijímačky

 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Popis

Žáci přijatí na obor IT si volí před nástupem studia ze dvou níže uvedených zaměření. Po ukončení 1.roč. si na zaměření Počítačové sítě a webdesign vybírají další směr studia .

Na tomto oboru je povinná výuka anglického jazyka jako prvního nebo druhého cizího jazyka.

Od 1. ročníku je zařazen do výuky také druhý cizí jazyk. V současné době se na naší škole vyučují následující cizí jazyky: anglický, německý, ruský, španělský a francouzský.

Zaměření: Počítačové sítě a webdesign (uveďte na přihlášce)

Na tomto zaměření si studenti po prvním ročníku budou vybírat další směr studia – počítačové sítě nebo webdesign.

Počítačové sítě

Absolvent je vybaven znalostmi v oblasti informačních systémů, ochrany dat, autorských práv k softwaru. Je schopen realizovat spojení počítačů do malé sítě, včetně zabezpečení optimální hardwarové a softwarové konfigurace, bezpečnosti provozu a údržby. Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent dokázal samostatně pracovat v oblasti informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Dokáže navrhovat informační systémy, zná výkon a vhodnost hardwaru a softwaru, zabezpečuje antivirovou ochranu a jednoduché opravy počítačové sítě.

Webdesign

Absolvent je vybaven znalostmi v oblasti informačních systémů, ochrany dat, autorských práv k softwaru. Je schopen vytvářet grafický návrh webové prezentace a upravit grafiku použitou na stránce. Na základě grafického návrhu student realizuje webovou prezentaci pomocí XHTML a CSS. Webové aplikace realizuje pomocí jazyka PHP a přístupu do databáze MySQL. Pro komunikaci s SQL serverem používá jazyk SQL. Dokáže vytvářet skripty na straně klienta pomocí jazyka JavaScript, javascriptového frameworku Jquery a využívá asynchronní komunikaci se serverem AJAXu. Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent dokázal samostatně pracovat v oblasti informačních technologií a tvorby webových prezentací a aplikací.

Zaměření: Podnikání v IT (uveďte na přihlášce)

Od školního roku 2015/2016 nabízíme pro zájemce nové zaměření oboru Informační technologie. Zaměření nese název Podnikání v IT. Jak název napovídá, jedná se  obsahově o kombinaci vzdělávání v oblasti IT a Ekonomie. Nové zaměření zcela nahradilo starší zaměření – Informatika v ekonomice a v cestovním ruchu. Doufáme, že tuto inovaci ocení zejména noví uchazeči o studium na naší škole.

Zaměření: Informatika v ekonomice a v cestovním ruchu

Od školního roku 2015/2016 již nenabízíme.

 

Dokumentace

Uplatnění

Typové pozice absolventa oboru IT  – správce počítačových sítí

Správce počítačových sítí a operačních systémů v malé a střední organizaci

Popis činnosti

 • Nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí
 • Zajištění funkčnosti a bezpečnosti během provozu celého výpočetního systému nebo sítě
 • Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitorování a diagnostika provozu operačních systémů i počítačových sítí.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, zajišťování antivirové ochrany a kompletní zálohování.
 • Implementace firemních a systémových aplikací
 • Detekce chyb a vad sítí a jejich jednotlivých systémů
 • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení
 • Zabezpečení síťového prostředí
 • Sledování životního cyklu komponent počítačových sítí
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika.

Technik IT

Popis činnosti

 • Zajišťování prevence a běžné údržby ucelených částí hardware.
 • Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Zajišťování servisu vybraného okruhu hardware.
 • Vedení operativně-technické dokumentace.
 • Instalování základního systémového a programového vybavení.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika.

Správce aplikací

Popis činnosti

 • Zajišťování ochrany autorských práv v oblasti software.
 • Dodržování provozních standardů a norem.
 • Vedení příslušné evidence a dokumentace.
 • Udržování databází ve více uživatelských systémech.
 • Zajišťování správy dílčích modulů aplikací.
 • Zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování.
 • Zajišťování standardních výstupů pro uživatele.
 • Odstraňování havarijních situací.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika

Operátor výpočetní techniky

Popis činnosti

 • Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.
 • Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů.
 • Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů.
 • Zajišťování distribuce výstupních informací uživatelům.
 • Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti.
 • Odstraňování mimořádných stavů ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zálohování datových souborů a knihoven.
 • Provádění korekcí základních řídících operací a instrukcí.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika

Programátor

Popis činnosti

 • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli.
 • Programování v příslušném programovacím jazyku na základě analytické dokumentace
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.
 • Vytváření částí aplikací nebo jejich kombinací stavbu větších celků
 • Vytváření datových a objektových struktur a definice jejich vazeb
 • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek
 • Spolupráce na jejich testování nebo ladění.
 • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika.

Typové pozice absolventa oboru IT – podnikání v IT

Popis pozice produktový manažer (http://www.prace.cz)

Product manager má na starost orientaci na trhu, monitorování aktuálních trendů a jejich identifikaci. Na základě pozorování následně tvoří strategické plány, a to včetně návrhu, tvorby a spuštění nových produktů. Mezi jeho úkoly patří podpora globální marketingové strategie firmy, tvorba produktových materiálů a produktová školení a vzdělávání obchodních reprezentantů firmy.

Popis pozice projektový manažer (http://www.prace.cz)

Project manager navrhuje schéma a obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt. Tento projekt má potom na starost, rozpracuje vše na dílčí úkoly a následně kontroluje a dohlíží na jejich plnění. Během práce na projektu spolupracuje ve stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu.

Popis pozice obchodní zástupce (http://www.prace.cz)

Obchodní zástupce zajišťuje prodej výrobků, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním společnostem a organizacím. Obchodní zástupce prezentuje nabízené výrobky, působivou formou představí základní informace, zodpovídá dotazy potenciálních zákazníků a jeho hlavním cílem je úspěšně dokončený prodej.

Informační management na FE ZČU Plzeň

Studijní obor tvoří bloky předmětů především z oblastí ekonomie, matematika, informatika, podnikové informační systémy, statistika, finance, podniková ekonomika. Studijní plán pro první tři semestry studia obsahuje převážně předměty společného studijního základu (stejné předměty pro studijní obory Informační management, Systémy projektového řízení, Management obchodních činností a Podniková ekonomika a management), výjimkou jsou předměty z matematiky a informatiky, které mají v oboru Informační management hlubší rozsah. Součástí studijního plánu jsou také povinně volitelné předměty zaměřené na výuku hospodářského cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Od čtvrtého semestru studia zahrnuje studijní plán také specializované předměty pro tento studijní obor.

Absolventi oboru disponují hlubšími znalostmi z podnikové ekonomiky a informatiky (např. z oblasti programování, podnikových informačních systémů, modelování databázových systémů), což vytváří předpoklady pro jejich výborné uplatnění v praxi, např. v manažerských funkcích v oblasti nákupu a prodeje informačních systémů a informačních technologií, v oblasti jejich provozu a správy a v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních podniků. Absolventi jsou kompetentní ke studiu v navazujících magisterských studijních oborech, zejména v oboru Informační management.

Možnosti pokračování ve studiu na VŠ pro obě zaměření

Viz http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/technika-a-informatika/informatika/