banner přijímačky

 

26-41-M/01 Elektrotechnika

Popis


Žáci jsou přijímáni na obor Elektrotechnika. Na přihlášku lze nezávazně napsat slaboproudý nebo silnoproudý směr, případně konkrétní zaměření. V prvních dvou letech získají žáci široké všeobecné základy oboru. Ve třetím ročníku se žáci rozdělí na slaboproudý a silnoproudý směr a jsou jim nabídnuty profilační předměty jednotlivých zaměření. Jednotlivé směry a zaměření budou otevřeny podle provozních možností školy. Kritériem pro výběr bude prospěch během studia.

Na tomto oboru se vyučuje od 1. ročníku jeden cizí jazyk – anglický – v návaznosti na učivo základní školy.

Slaboproudý směr

Na základě poznání profilačních předmětů ve 3. ročníku a podle svého zájmu pak žáci ve 4. ročníku volí jedno z následujících zaměření:

Mechatronika – systémy automatizované výroby, řízení strojů a výrobních linek. Zaměření má velmi blízko k výpočetní technice, ale je obohaceno též prvky výkonové elektroniky.

Telekomunikace – přenos informací v telefonních, datových, radiových a televizních sítích. Postupná digitalizace všech typů přenosů toto zaměření stále přibližuje k výpočetní technice.

Výpočetní technika – malé počítače především třídy PC, provoz přídavných zařízení, počítačové sítě.

Zabezpečovací a poplachové systémy – zabezpečovací a poplachové elektronické systémy budov a objektů.

 Silnoproudý směr

Hlavními odbornými předměty silnoproudého směru jsou Elektroenergetika, Elektrické stroje a přístroje a Průmyslová elektronika a pohony. V nich si žáci osvojí základy navrhování elektrických instalací provedených klasickým způsobem, ale i nejnovějšími inteligentními systémy s maximálním využitím informačních technologií. Získají přehled o způsobech výroby a rozvodu elektrické energie, seznámí se s principy, konstrukcí a vlastnostmi elektrických strojů a přístrojů. Ověří si vlastnosti elektrických pohonů využívajících moderní prvky výkonové elektroniky. Výuka hlavních odborných předmětů je doplněna exkurzemi, tématicky zaměřenými přednáškami a návštěvami specializovaných výstav.

Více informací:

Zaměření Internet věcí – nově od školního roku 2017/2018

Nové zaměření oboru Elektrotechnika hned od prvního ročníku. Zájemci musí zájem o  toto zaměření uvést již v přihlášce.

Hlavním rysem tohoto zaměření bude spojení dvou oborů – Elektrotechniky a Informačních technologií, které se v praxi tak jako tak propojují. Reagujeme tím tedy na poptávku trhu práce, která jistě v budoucnu ještě mnohonásobně poroste.

Valná část výuky bude probíhat čistě prakticky s využitím jednodeskových počítačů Arduino a Raspberry PI, které budou využívány pro ovládání a práci s tzv. smarty zařízeními. Některá „smarty“ zařízení budou studenti v rámci elektrotechniky sami vyrábět. Další část výuky bude obsahovat programování, tvorbu webových stránek, počítačové sítě a hardware atd.

Více informací o zaměření Internet věcí >>>

Dokumentace

Uplatnění

Popis pozice Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje (http://www.nsp.cz)

Zpracovává technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, vykonává dílčí odborné projektové práce. Provádí výpočty parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem, určuje rozměrové dispozice elektrických strojů a přístrojů, určuje mechanické a elektrické vlastností elektrických strojů a přístrojů. Dále vytváří technickou dokumentaci návrhu elektrických strojů a přístrojů a návrhy elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.

Popis pozice Elektrotechnik projektant (http://www.nsp.cz)

Zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů. Součástí pracovní činnosti je zpracovávání projektové dokumentace elektrických rozvodů jednoduchých obytných nebo administrativních budov, zpracovávání projektové dokumentace elektrické části jednoduchého technologického zařízení.

Popis pozice Elektrotechnik technolog (http://www.nsp.cz)

Zajišťuje technologickou přípravu elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s menší technologickou náročností. Obsahem pracovní činnosti je spolupráce na optimalizaci výroby a technologických procesů, kontrola dodržování technologických postupů na pracovištích, vedení příslušné dokumentace, stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů, výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků apod. ve výrobních provozech nebo na montážních pracovištích, příprava a spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu a určování technologických postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.

Popis pozice Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník (http://www.nsp.cz)

Podílí se na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji nových technologií a produktů, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a provádí dílčí úkoly k optimalizaci jejich použití v provozu. Součástí pracovní činnosti je spolupráce na realizaci výzkumných úkolů dílčího charakteru v návaznosti na celek i další systémy, návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů a metod, studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu, dílčí vývojová činnost pod odborným vedením i samostatně, realizace laboratorních a funkčních vzorů, vedení stanovené dokumentace k vyvíjeným produktům, poskytování průběžných informací o stavu řešení dílčího úkolu, zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje, zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod vývoje a realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.

Popis pozice Mechatronik elektronických zařízení (http://www.nsp.cz)

Provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií. Součástí pracovní činnosti je technická a programová podpora elektronických zařízení, provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení, sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, sestavování, zkoušení, opravy a oživování ICT, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky, montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť a vedení příslušné provozní dokumentace.

Popis pozice Revizní technik elektrických zařízení (http://www.nsp.cz)

Provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy. Součástí pracovní činnosti je určení předmětu revize, prostudování podkladů k provedení revize, vypracování zprávy o revizi, prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad, měření, zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.

Reference