Technické lyceum

Už teď víš, že tvá budoucnost leží v technickém oboru? Chceš jít na technickou vysokou školu? Technické lyceum pak může být skvělým oborem, kde začít svoji kariéru. Lyceum je skoro jako gymnázium, ale mnohem lepší.

 

Na technickém lyceu se totiž naučíš spoustu praktických dovedností už během studia. Vybereš si jednu z 5 specializací, a ať už to půjde o Kyberbezpečnost v počítačových sítích , Kybernetiku nebo Webdesign, ve světě IT se rozhodně neztratíš.

Podívej se, co všechno zažiješ.

Jakou specializaci si vybereš?

Kyberbezpečnost v počítačových sítích – zaměříš se na základní principy a fungování počítačových sítí s důrazem na kybernetickou bezpečnost. Navíc máš možnost získat mezinárodní certifikát z oboru počítačových sítí.

Webdesign a webové aplikace – naučíš se vytvářet webové stránky a aplikace od návrhu, vytvoření grafické podoby stránky, přes kódování a stylování v HTML a CSS až po programování aplikací v JS a PHP s využitím dat z databáze. Po škole tak zvládneš vytvářet webové stránky a aplikace jako opravdový profesionál.

Elektrotechnika – zajímají tě věci jako robotizace, automatizace a Internet věcí? Pak si vyber tuhle specializaci. Získáš tak skvělé základy v technologiích, které ovládnou budoucnost.

Kybernetika – mezioborová specializace regulovaných systémů (například robotů či inteligentních domů), přenosových cest (Wi-Fi) a elektronických prostředků, jako jsou PC a mobily. Prostě specializace, díky které se vždy uplatníš kdekoliv na světě.

Komunikace – unikátní specializace v celé České republice! Zaměříš se na efektivní mezilidskou, ekonomickou i technickou komunikaci. Naučíš se i prezentační dovednosti či základy ekonomie. Díky znalosti cizích jazyků se skvěle uplatníš v jakékoliv firmě, ať už v Česku nebo v zahraničí.

Naši absolventi

safranek11
Dokončil jsem SPŠE, kde jsem studoval Technické lyceum, ale už v posledním roce jsem si vybíral spíše ekonomické disciplíny a zaměření. I když jsem se poté vydal ekonomickým směrem a nastoupil na fakultu ekonomickou ZČU, těžil jsem z pokročilých znalostí, především matematiky. Po ZČU jsem se stal inženýrem ekonomie na VŠE, zaměření marketing a marketingová komunikace. Ještě při škole jsem nastoupil do práce u dopravce LEO Express, kde jsem po půl roce pracoval ve funkci Head of Marketing. Má další cesta vedla na Letiště Praha, kde v současné době působím jako Head of Social and Digital marketing. Ing. Radek Šafránek, Head of Social and Digital Marketing, Letiště Praha

KÓD OBORU
78-42-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Technické lyceum

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají pro oba typy studia – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Další kritéria přijímacího řízení jsou stanovena školou vždy nejpozději na konci ledna. 

Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
120

Chceš si zjistit víc informací? Přijď na den otevřených dveří.

Přijď si vyzkoušet všechno na vlastní kůži.

Podívej se na pár pozic, kde se uplatníš rovnou po škole

Správce aplikačního softwaru

Správce aplikačního softwaru má za úkol mimo jiné spravovat části aplikačního informačního systému, zajišťuje příslušné nastavení a servisní podporu. Dále informuje uživatele o změnách, spolupracuje s dodavateli příslušného softwaru, odstraňuje havarijní stavy. Mezi další povinnosti patří zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování a zajištění ochrany autorských práv.

Webmaster

Webmaster navrhuje, tvoří a upravuje obsah webových stránek. Provádí pravidelné aktualizace stránek, zodpovídá za funkčnost všech odkazů, za kompatibilitu stránek s vyhledávači a přístupnost webů. Aktivně spolupracuje s grafiky, textaři, programátory a s marketingovým oddělením.

Obchodní asistent

Obchodní asistent zajišťuje dílčí činnosti v obchodním oddělení firmy. Pracuje jako administrativně-organizační podpora pro obchodníky. Připravuje podklady pro obchodní jednání, uzavírání smluv a realizaci zakázek. Zároveň eviduje realizované zakázky a zajišťuje jejich plnění. Připravuje podklady pro vymáhání pohledávek, jedná se zákazníky, s finančním úřadem a orgány celní správy.

Webdesigner

Webdesigner určuje a připravuje grafický návrh, rozvržení informací na stránce a základní strukturu webových stránek na internetu. Za pomoci grafického hardwaru a softwaru vytváří grafický vzhled webových stránek. Spolu s vytvářeným projektem vede projektovou dokumentaci. Připravuje a realizuje návrhy, reprodukce a schémata webových stránek. Vytváří grafické symboly a knihovny takových grafických prvků pro další použití. Spolupracuje s týmem dalších odborníků na finálním dokončení webových stránek.

Web kodér

Webový kodér provádí analýzu vstupů od designéra, grafika a klienta a jejich interpretaci. Provádí skriptování na straně klienta pomocí jazyka JavaScript, javaskriptového frameworku Jquery. Na základě informací o technologickém vybavení cílové skupiny nakóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS.

Programátor webových aplikací

Programátor webových aplikací pracuje na vývoji webových aplikací a na jejich správě. Definuje na základě zadání strukturu a použité technologie pro tvorbu aplikace. Definuje strukturu databáze využívané aplikací. Tvoří dynamické www stránky pomocí programovacího jazyka PHP nebo jiného a přístupu do databáze např. MySQL. Definuje HW potřeby pro aplikace a programy. Připravuje testy a testovací plán, opravuje chyby nalezené během testování.

Správce sítí pro malé a střední organizace

Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Komunikuje s uživateli, analyzuje a stanovuje jejich potřeby, komunikuje s dodavateli a posuzuje navržená řešení. Monitoruje stav síťového prostředí, provádí jeho zabezpečení a optimalizaci. Sleduje životní cyklus komponent počítačových sítí a řeší vzniklé problémy. Vede dokumentaci a spolupracuje na tvorbě vnitropodnikových manuálů. Rozšiřuje si své odborné znalosti, sleduje aktuální trendy souvisejících oborů a technologií, spolupracuje na vzdělávání kolegů.

Technik kybernetické bezpečnosti

Technik kybernetické bezpečnosti zodpovídá za výběr, instalaci a provoz technologií zajišťujících maximální úroveň kybernetické bezpečnosti. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy.

IT technik

IT technik zajišťuje prevenci a běžnou údržbu ucelených částí hardware. Provádí profylaxi a diagnostiku počítačů, serverů, periferních zařízení a komponentů počítačových sítí. Instaluje, oživuje a uvádí do provozu hardware. Zajišťuje servis vybraného okruhu hardware, vede operativně-technickou dokumentaci. Instaluje základní systémové a programové vybavení. Konfiguruje komunikační prostředky a prostředky pro přenos dat.

Operátor výpočetní techniky

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací. Obsluhuje počítačové aplikace dle technologických postupů, norem a standardů a také periferní zařízení počítačových systémů. Zajišťuje distribuci výstupních informací uživatelům. Zabezpečuje komunikaci s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti. Podílí se na odstraňování mimořádných stavů ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi. Vede příslušnou dokumentaci, zálohuje datové soubory a knihovny, provádí korekci základních řídících operací a instrukcí.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů. Provádí marketingový průzkum, analýzu a segmentaci trhu. Vede evidenci a obchodní dokumentaci, sestavuje kalkulaci cen výrobků a služeb. Poskytuje informace o charakteristikách a funkcích zboží a služeb zákazníkům a také informační zpětnou vazbu výrobcům.

Personální specialista

Personální specialista se stará o tvorbu a úpravy personální politiky uvnitř firmy a organizace. Koordinuje výkon odborných personálních znalostí, zpracovává koncepci v oblasti lidských zdrojů, obhospodařuje systémy pro řízení lidských zdrojů, hodnoticí systémy a další nástroje pro vytváření podnikové kultury.

Výkonný asistent vedení společnosti

Výkonný asistent vedení společnosti zajišťuje komplexní organizační podporu vedení společnosti. Zpracovává zápisy z jednání vedení společnosti, koordinuje projekty. Zajišťuje komunikaci napříč společností (plánování, technologie, kvalita) a tok informací. Připravuje podklady (grafy, tabulky), udržuje reporting.

Elektronik

Elektronik vykonává činnosti spojené s vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, součástí, prvků a programů.

Elektrotechnik

Elektrotechnik vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Elektrotechnik měřících přístrojů

Elektrotechnik měřicích přístrojů se podílí na sestavování funkčních celků nových měřicích přístrojů, na jejich inovaci a modifikaci, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a při vývoji prototypů nových a inovovaných měřicích přístrojů.

Elektrotechnik projektant

Elektrotechnik projektant zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů.

Programátor programovatelných logických automatů (PLC), průmyslových řídicích systémů a robotů

Programátor programovatelných logických automatů (PLC), průmyslových řídicích systémů a robotů konfiguruje PLC hardware a programuje základní chování hardware řídicího systému k zajištění požadované automatizace výrobních nebo regulačních činností. Zajišťuje automatizaci (s dohledem pověřené obsluhy) či robotizaci (plně autonomní) výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu.

Mechatronik

Mechatronik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií.

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci, přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování produktů určených pro automatickou identifikaci (RFID) vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Elektrotechnik/programátor

Programování testovacích sekvencí dle zákaznických požadavků, oživování testovacích a montážních zařízení, servisní podpora stávajících zákazníků.

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník se podílí na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji nových technologií a produktů, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a provádí dílčí úkoly k optimalizaci jejich použití v provozu.

Elektronik

Elektronik vykonává činnosti spojené s vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, součástí, prvků a programů.

Podívej se na konkrétní pracovní nabídky pro tento obor!

Zjištíš, že o naše studenty je obrovský zájem už na střední.