banner přijímačky

 

Stavebnictví

Obor stavebnictví otevíráme v roce 2017/18 naposledy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 36-41-N/04 STAVEBNICTVÍ
OBOR VZDĚLÁNÍ: 36-41-N/.. STAVEBNICTVÍ
ZAMĚŘENÍ – SPECIALIZACE: STAVBY POZEMNÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A TECHNOLOGIÍ
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM „DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA“ V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: bez přijímacích zkoušek
UČEBNÍ PLÁNY: učební plán

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů zajišťují učitelé ze ZČU v Plzni, VOŠ Plzeň a odborníci z praxe.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Výběr, skladba i průběh celého studia směřuje ke komplexním znalostem a dovednostem v oboru stavebnictví. Absolvent získá hlubší teoretické znalosti ze stavitelství, betonových, dřevěných a kovových konstrukcí, inženýrských staveb, architektury a zároveň i v oblasti ekonomiky řízení staveb včetně právních základů v oboru. Zároveň absolvují ucelenou a intenzivní praxi, a to jak v projekčních, tak i v prováděcích firmách. Díky tomu se dokáží orientovat v projekční, přípravné a prováděcí fázi staveb.

Základem jsou vzájemně propojené či na sebe navazující znalosti z předmětů odborných a profilačních, které jsou podpořené znalostmi a dovednostmi z předmětů všeobecných.

Student tak může nabídnout odbornost, znalost jazyků, informačních technologií, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvořivost, schopnost učit se nové věci a všeobecnou úroveň osobnosti, jejíž formování je nedílnou součástí studia.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru
 • znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům apod.
 • pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem
 • pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů
 • schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti při výkonu technických, technologických, technickoekonomických a dalších činností ve stavební praxi
 • nezbytné znalosti klasických i nových stavebních materiálů, způsoby ověřování jejich vlastností a správného uložení na staveništi
 • znalosti stavební mechaniky na úrovni stavebního technika
 • teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních měřičských prací na pozemních stavbách specializace pozemní stavby) a inženýrských stavbách ( specializace inženýrské stavby)
 • znalosti stavebních strojů a mechanismů a jejich využití v pozemním nebo inženýrském stavitelství
 • vědomosti a dovednosti znázornění stavebních konstrukcí podle příslušných norem a předpisů, současně s možností využití PC
 • vědomosti z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k oboru
 • důkladné znalosti konstrukcí hlavní stavební výroby
 • základní znalosti v oblasti navrhování pozemních staveb ( specializace pozemní stavby) a inženýrských staveb ( specializace inženýrské stavby)
 • znalosti navrhování a posuzování konstrukcí ze železobetonu, oceli a dřeva
 • vědomosti z oblasti stavební ekonomiky, organizace a řízení výroby, řízení stavební firmy a z oblasti psychologie
 • vědomosti o požární ochraně staveb
 • znalosti práce s výpočetní technikou v aplikacích ve stavebnictví

Zaměření oboru stavebnictví

 • Zaměření pozemní stavitelství
 • Zaměření požární bezpečnost staveb a technologií

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru stavebnictví získají v průběhu studia takový komplex všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností, které jim umožní po absolvování kvalifikovaný výkon technických funkcí na stavbách pozemních, ve stavebním provozu technicko – hospodářskou činnost, u stavebních firem na vyšších úrovních řízení činnost projekční v oboru pozemních staveb a konstrukcí nebo inženýrských staveb a konstrukcí, odbornou činnost ve správních orgánech, výkon funkce specialisty daného zaměření v nestavebních firmách a organizacích. Studenti zaměření požární bezpečnost staveb a technologií jsou připravováni k případné autorizaci na stupni „autorizovaný technik“ v oblasti požární bezpečnost staveb.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v zimním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.

Počet přijímaných studentů: 30