banner přijímačky

 

Marketing

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 63-41-N/03 MARKETING
OBOR  VZDĚLÁNÍ:
63-41-N/..  EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM „DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA“ V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: bez přijímacích zkoušek
UČEBNÍ PLÁN: učební plán

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů tohoto oboru převážně zajišťují vybraní odborníci Obchodní akademie v Plzni, učitelé VOŠ Plzeň a odborníci z praxe.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Výběr, skladba i průběh celého studia směřuje ke komplexním znalostem a dovednostem v oboru marketing, neboť konkrétní uplatnění našich absolventů je velmi široké.

Základem jsou vzájemně propojené či na sebe navazující znalosti z předmětů odborných a profilačních, které jsou podpořené znalostmi a dovednostmi z předmětů všeobecných.

Student tak může nabídnout odbornost, znalost jazyků, informačních technologií, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvořivost, schopnost učit se nové věci a všeobecnou úroveň osobnosti, jejíž formování je nedílnou součástí studia.

Užší profilaci dle zájmů studentů a aktuálních požadavků trhu práce umožňují volitelné předměty ve 3. ročníku (manažerské aplikace, marketplace, řízení osobního rozvoje, příprava projektů, informační systém, marketingová komunikace).

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru
 • znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům apod.
 • pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem
 • pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů
 • schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • obecná orientace na praktické znalosti a dovednosti
 • schopnost výběru, třídění a analýzy dat
 • schopnost vytvářet alternativní řešení problémů a realizovat vybraná řešení s následnou kontrolou realizace
 • znalost problematiky marketingu s dovedností uplatnit nástroje marketingového mixu v reálném životě firem
 • znalost právního prostřední a základních právních norem
 • znalosti v oblasti ekonomiky podniku, tj. účetnictví, finanční řízení, daňová problematika, se schopností řídit firmu v těchto oblastech
 • znalosti z oblasti výzkumu trhu pro potřeby rozhodování v oblasti řízení firmy a marketingu
 • znalost moderního software, využití internetu a informačních technologií

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách výrobních, obchodních i z oblasti služeb jak v soukromém, státním nebo neziskovém sektoru. Studenti jsou připraveni pro funkce marketingových pracovníků, vedení marketingového oddělení, organizování a řízení marketingových projektů, práce v reklamních a mediálních agenturách, poradenství v oboru apod. a jsou schopni zastávat manažérské funkce.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.

Počet přijímaných studentů: 45