banner přijímačky

 

DOPRAVA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 37-41-N/03 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
OBOR VZDĚLÁNÍ: 37-41-N/.. DOPRAVA
ZAMĚŘENÍ – SPECIALIZACE:
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM „DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA“ V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: bez přijímacích zkoušek
UČEBNÍ PLÁNY:(pdf) učební plán pro 1. ročník 2017/18

učební plán pro 2. a 3. ročník 2017/18

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů tohoto oboru převážně zajišťují vybraní odborníci ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, která tento obor garantuje, učitelé VOŠ Plzeň a odborníci z praxe.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Výběr, skladba i průběh celého studia směřuje ke komplexním znalostem a dovednostem v oblastech rozhodujících druhů vnitrostátní a mezinárodní dopravy, přepravy a přepravních systémů.

Základem jsou vzájemně propojené či na sebe navazující znalosti z předmětů odborných a profilačních, které jsou podpořené znalostmi a dovednostmi z předmětů všeobecných.

Student tak může nabídnout odbornost, znalost jazyků, informačních technologií, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvořivost, schopnost učit se nové věci a všeobecnou úroveň osobnosti, jejíž formování je nedílnou součástí studia.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru
 • znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům apod.
 • pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem
 • pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů
 • schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • obecná orientace na praktické znalosti a dovednosti
 • schopnost výběru, třídění a analýzy dat
 • schopnost vytvářet alternativní řešení problémů a realizovat vybraná řešení s následnou kontrolou realizace
 • znalost právního prostřední a základních právních norem
 • znalosti v oblasti ekonomiky podniku, tj. účetnictví, marketingu, managementu a ekonomiky
 • znalost moderního software a software užívaného v dopravních systémech, využití internetu a informačních technologií
 • znalosti rozhodujících druhů vnitrostátní a mezinárodní dopravy a přepravy
 • znalosti přepravních systémů
 • znalosti celní problematiky
 • znalosti obchodní korespondence
 • možnost získání řidičského oprávnění a průkazu sportovního pilota za úhradu
 • znalosti běžného fungování zasilatelské firmy se schopností takovou firmu založit a provozovat

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent bude připraven k výkonu kvalifikovaných odborných řídicích funkcí, k poskytování poradenských služeb, služeb celní deklarace, zasilatelství a přepravního obchodu. Absolventi najdou uplatnění v dopravních společnostech, speditérských firmách, u soukromých podnikatelů, obchodních společností u státních podniků a organizací. Mohou svými znalostmi podstatně ovlivnit úspěch managementu firmy.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.

Počet přijímaných studentů: 30