banner přijímačky

 

Informatika ve firemní praxi

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 26-47-N/22 INFORMATIKA VE FIREMNÍ PRAXI
OBOR  VZDĚLÁNÍ:
26-47-N/..  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM „DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA“ V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: bez přijímacích zkoušek
UČEBNÍ PLÁN: učební plán

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Absolvent vzdělávacího programu Informatika ve firemní praxi je vybaven znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci vyžadující kombinaci ekonomického vzdělání a odborného vzdělání z oblasti informatiky. Propojuje hlubší odborné znalosti z oblasti informatiky se základy ekonomie a práva.

Absolvent komunikuje ve dvou světových jazycích, v preferovaném cizím jazyce se spolehlivě orientuje také v odborné terminologii.

Absolvent vzdělávacího programu Informatika ve firemní praxi je schopen svědomitě a spolehlivě zastávat náročné kvalifikované pozice ve vystudovaném oboru.

Obecné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • znalost jednoho světového jazyka včetně odborné terminologie na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce
 • znalost druhého světového jazyka na úrovni A2 (event.A1+) podle Společného evropského referenčního rámce
 • vysoká úroveň komunikačních dovedností, schopnost vést diskusi se spolupracovníky, kolegy, klienty apod., schopnost týmově spolupracovat, vést pracovní kolektiv, nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • schopnost tvůrčím způsobem řešit problémy
 • chápání potřeby stálého sledování změn v oboru a celoživotního sebevzdělávání
 • pečlivost, důslednost

Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • volba vhodného programu pro převod zadání do elektronické podoby
 • prezentace dat, tvorba grafických prvků
 • návrh akcidenční tiskoviny
 • orientace v relačním databázovém systému
 • znalost základních principů činnosti hardwaru počítače a periferií
 • orientace v technické dokumentaci
 • znalost běžné administrativní práce, psaní na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou
 • základní orientace v problematice ekonomie, v daňové soustavě, v pravidlech hospodaření organizace
 • hodnocení a interpretace informací z ekonomických analýz, orientace ve statistických metodách
 • základní znalost organizace a fungování podnikatelských subjektů
 • znalost příslušných právních předpisů a schopnost jejich praktické aplikace zejména s ohledem na využití informačních technologií, včetně znalosti právních norem týkajících se práv k nehmotným statkům (autorské právo, patentové právo a další práva k výsledkům duševní tvůrčí činnosti)
 • dovednost zajišťovat v podniku optimální vybavení informačními technologiemi, včetně uzavírání příslušných smluv s dodavateli těchto technologií
 • dovednost především technicky zpracovávat příslušné vnitřní dokumenty podniku, včetně vnitřních norem

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent disponuje kompetencemi pro uplatnění v obchodních podnicích, výrobních podnicích, sektoru služeb a veřejné správě. Získané znalosti a dovednosti využije na trhu práce převážně v ekonomicko-administrativních funkcích s potřebou hlubší znalosti informatiky.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů, následuje absolutorium.
 • Souvislá odborná praxe probíhá v zimním období 2. ročníku po dobu 8 týdnů a v letním období 3. ročníku po dobu 14 týdnů vždy 4 dny v týdnu, výuka je pouze jeden den v týdnu.

Počet přijímaných studentů: 30