banner přijímačky

 

Informační technologie

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 26-47-N/19 SPRÁVCE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACE
OBOR VZDĚLÁNÍ: 26-47- N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
DOSAŽENÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ  VYŠŠÍ ODBORNÉ
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM „DIPLOMOVANY SPECIALISTA“ V OBORU
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: bez přijímacích zkoušek
UČEBNÍ PLÁN: SPS učební plán

 

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Absolvent vzdělávacího programu Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace je vybaven znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci správce operačních systémů a sítí, dále samostatného správce aplikací a také pro práci samostatného programátora, testera aplikací a úloh nebo vývojáře webových stránek a aplikací.

Absolvent vzdělávacího programu Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace je schopen svědomitě a spolehlivě zastávat náročné kvalifikované pozice ve vystudovaném oboru.

Vzdělání formuje u absolventů oboru kompetence, nutné pro vykonávání profesních činností ve studovaném oboru.

Obecné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • znalost jednoho světového jazyka včetně odborné terminologie na úrovni B1+ podle Společného evropského referenčního rámce
 • znalost druhého světového jazyka na úrovni A1+ podle Společného evropského referenčního rámce
 • vysoká úroveň komunikačních dovedností, schopnost vést diskusi se spolupracovníky, kolegy, klienty apod., schopnost týmově spolupracovat, vést pracovní kolektiv, nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • schopnost tvůrčím způsobem řešit problémy
 • chápání potřeby stálého sledování změn v oboru a celoživotního sebevzdělávání
 • pečlivost, důslednost

Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace
 • vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě návrhů a požadavků uživatelů
 • testování aplikací a úloh
 • zpracování systémové dokumentace vytvořeného programu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci
 • zajišťování správy jednotlivých počítačových aplikací
 • definování problémů uživatelů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému či dodavateli
 • zajišťování ochrany a údržby databází
 • koordinování servisu a údržby hardware
 • provádění technické údržby počítačových systémů, připojených periferních zařízení, přenosových prostředků a pod.
 • přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů a počítačových sítí
 • monitorování a diagnostikování provozu ICT systémů
 • zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování
 • znalost internetu, technologií a aplikací
 • znalost ekonomiky firmy v ICT prostředí
 • vedení příslušné dokumentace k projektům, provozu a údržbě systémů
 • znalost funkcí elektronických prvků a obvodů jako základů hardware
 • znalost topologie a funkce počítačových sítí, potřebné vědomosti a dovednosti pro výstavbu a konfigurování počítačových sítí se zvláštním důrazem na jejich bezpečnostní systém
 • tvorba www prezentací pomocí znalosti XHTML+CSS na základě grafického návrhu
 • tvorba webových aplikací pomocí PHP a MySQL
 • znalost právního prostředí v oblasti ICT

Možnosti uplatnění absolventa

Vyšší odborné vzdělání v oboru Informační technologie je v národní soustavě povolání uvedeno jako nejvhodnější příprava pro povolání samostatných informatiků – specialistů. Absolvent se může uplatnit zejména jako správce operačních systémů a sítí a samostatný správce aplikací. Vzdělávací program Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace připravuje absolventy také pro práci samostatných programátorů, testerů aplikací a úloh nebo vývojářů webových stránek a aplikací.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.

Počet přijímaných studentů: 30