banner přijímačky

 

Elektrotechnika v inteligentních stavbách

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 26-41-N/06 ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH
OBOR VZDĚLÁNÍ: 26-41-N/.. ELEKTROTECHNIKA
DOSAŽENÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM „DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA“ V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: bez přijímacích zkoušek
UČEBNÍ PLÁN:(pdf) učební plán pro 1. ročník 2017/18

učební plán pro 2. a 3. ročník 2017/18

Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů tohoto oboru převážně zajišťují vybraní odborníci, učitelé VOŠ Plzeň a odborníci z praxe.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Absolvent vzdělávacího programu elektrotechnika v inteligentních stavbách je vybaven znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci samostatného elektrotechnika v oblasti projektování a realizace elektroenergetických instalací, řízení a regulace energetického hospodářství v inteligentních budovách, projektování zabezpečovacích systémů a v souvisejících oblastech. Je schopen samostatně vytvářet kompletní projektovou dokumentaci včetně rozpočtové části. Komunikuje ve dvou světových jazycích, v preferovaném cizím jazyce se spolehlivě orientuje také v odborné terminologii.

Absolvent je schopen dívat se na problematiku projektování a řízení technologií komplexně a v souvislostech s jejími ekonomickými, právními i ekologickými aspekty. Získané teoretické znalosti matematiky, teoretické elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických součástek a materiálů umožňují absolventovi postupně si rozšiřovat kvalifikaci v průběhu celé své profesní kariéry. Absolvent chápe celoživotní potřebu sledovat změny ve svém oboru a potřebu celoživotního sebevzdělávání. Je schopen efektivně a tvůrčím způsobem řešit problémy, týmově spolupracovat, jednat s lidmi, vnímat odlišné názory, argumentovat, diskutovat, nalézat řešení.

Absolvent vzdělávacího programu elektrotechnika v inteligentních stavbách je schopen svědomitě a spolehlivě zastávat náročné kvalifikované pozice ve vystudovaném oboru.

Obecné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • znalost jednoho světového jazyka včetně odborné terminologie na úrovni B1+ podle Společného evropského referenčního rámce
 • znalost druhého světového jazyka na úrovni A1+ podle Společného evropského referenčního rámce
 • vysoká úroveň komunikačních dovedností, schopnost vést diskusi se spolupracovníky, kolegy, klienty apod., schopnost týmově spolupracovat, vést pracovní kolektiv, nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • schopnost tvůrčím způsobem řešit problémy
 • chápání potřeby stálého sledování změn v oboru a celoživotního sebevzdělávání
 • pečlivost, důslednost

 Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • znalost návrhových systémů pro projektování elektrických instalací ve stavbách vybavených moderními technologiemi
 • znalost zásad projektování silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací
 • programování řídicích jednotek zabezpečovacích systémů a inteligentních elektroinstalací
 • znalost technologie výroby elektrotechnických součástí a zařízení
 • programování PLC automatů a jejich využití k regulaci a řízení technologických celků
 • schopnost provést kalkulaci projektu, sestavit rozpočet investiční akce
 • orientace v realizační části projektů, znalost zásad řízení projektů
 • znalost elektrotechnických norem a předpisů na úrovni § 5 vyhl. 50/1978 Sb. (pracovník znalý)
 • orientace v technické dokumentaci
 • měření elektrických veličin, provádění funkčních zkoušek

Možnosti uplatnění absolventa

Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika je v národní soustavě povolání uvedeno jako nejvhodnější příprava pro povolání samostatných elektrotechniků, samostatných projektantů elektroenergetických sítí nebo samostatných energetiků v oblasti výroby a distribuce elektrické energie. Absolvent se může uplatnit zejména jako samostatný elektrotechnik a samostatný projektant.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.

Počet přijímaných studentů: 30