banner přijímačky

 

Informace o studiu na VOŠ

Vyšší odborná škola vznikla jako nový typ školy od 1. 9. 1996. Spolu s původní Střední průmyslovou školou elektrotechnickou tvoří nový právní subjekt s názvem Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň (VOŠ a SPŠE) a sídlí v areálu v Plzni na Slovanech. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje vyšší odborné studium 334 studentů denního studia.

Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání ve tříletých oborech navazujících na středoškolské studium. V tomto směru se podobá bakalářskému studiu na vysokých školách. Vyšší odborné studium je však výrazně orientováno na získání především praktických znalostí a dovedností a neklade takový důraz na teoretické základy jako studium bakalářské. Studium je ukončeno absolutoriem a úspěšní absolventi obdrží kromě závěrečného vysvědčení i diplom, který je opravňuje užívat označení DiS. – Diplomovaný specialista v oboru. Absolutorium je závěrečná zkouška z odborných předmětů, vybraného cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Naše vyšší odborná škola nabízí pět oborů vzdělání: marketing, doprava, informační a komunikační technologie, stavebnictví a elektrotechnika v inteligentních stavbách. Jednotlivé vzdělávací programy pravidelně akreditujeme a přizpůsobujeme trhu práce.

Všichni úspěšní absolventi ovládají:

  • odbornost ve své specializaci
  • dva světové jazyky, na všech oborech angličtina a němčina, případně další jazyky.
  • moderní softwarové produkty obecného i aplikačního charakteru
  • praktické dovednosti ve studovaném oboru, které získávají na souvislých odborných praxích již v průběhu studia (řada studentů získá již během souvislé praxe pracovní místo po vystudování VOŠ). Pro odborné praxe má škola přes 100 spolupracujících firem z celé České republiky.

Pedagogický sbor tvoří 80 odborníků. Výuka je zajišťována učiteli VOŠ, externími odborníky z firem, vybranými učiteli Střední průmyslové školy dopravní Plzeň a Západočeské univerzity.

V areálu škol je Školní jídelna, kde lze zajistit stravování studentů školy. Mimoplzeňští studenti mohou získat ubytování v Domovech mládeže.

Dle vyhlášky MŠMT č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání se na VOŠ platí školné ve výši 3000,- Kč/rok ve dvou pololetních splátkách.

Termíny: zimní období (pro druhé a třetí ročníky) do 15. 10., letní období (pro všechny ročníky) do 15. 2. Platbu proveďte na č. ú. 400609464/0600 var. s. 31620, nebo hotově v pokladně školy.

Ve školním roce 2016/2017 slaví vyšší odborná škola 20 let svého fungování.

Podívejte se, jak šel čas na VOŠ: